ข้อดีหลังล้างแอร์

Posted on Posted in รอบรู้เรื่องแอร์

การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ  ( Service & Maintenance )

เครื่องปรับอากาศ   เป็น  เครื่องใช้ที่ต้องต้องมีการบำรุงรักษา  ตลอดอายุการใช้งาน     ( Service & Maintenance )  เพื่อให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ  และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

การบำรุงรักษา  และ  ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ

1    การทำความสะอาดเบื้องต้น  

1.1    ทำความสะอาด แผ่นกรองฝุ่น   อย่างน้อยเดือนละ   1   ครั้ง  ด้วยน้ำสะอาด   ( เจ้าของสามารถทำด้วยตนเอง )

1.2   ทำความสะอาด  คอยล์เย็น และ  คอยล์ร้อน  ด้วยน้ำแรงดันสูง   อย่างน้อย   ปีละ 2  ครั้ง   ( โดย ช่างผู้ชำนาญ )

2.   การซ่อมแซมในกรณี  เครื่องปรับอากาศเสีย

2.1   ต้องซ่อมโดยช่างผู้ชำนาญงาน และเป็นมืออาชีพ

2.2  ต้องมีรับประกันหลังการซ่อม

2.3  ไม่ควรทำการซ่อมด้วยตนเอง  อาจจะเกิดอันตรายได้
ประโยชน์ที่ได้รับหลังการล้างทำความสะอาดที่ ถูกต้อง

  •  เย็นดี  และเร็วขึ้น  ให้ความรู้สึกเย็นสะบาย  ชีวิตที่ดีขึ้น
  • คอยล์เย็นถ้าไม่ทำความสะอาดตามระยะเวลา  นอกจากจะเย็นไม่ดี  ยังเป็นแหล่งสะสม บักทีเรีย เชื่อโรค นานาชนิด ทำให้เสียสุขภาพ
  • สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าน้อยลง
  • ลดค่าซ่อมบำรุง  อายุการใช้งานยาวขึ้น

ข้อสังเกตุ  ว่า  เครื่องปรับอากาศของเรา  ถึงเวลาที่จะต้อง  ล้างทำความสะอาด ตรวจเช็คแล้วหรือยัง ?  

ทุกวันนี้   สภาพสิ่งแวดล้อมของเราเปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญของวัตถุ   ทำให้เกิดมลพิษ  ทั้งสิ่งแวดล้อม และอากาศ  จาก เช่น  ไอเสียจาก ยานยนต์  โรงงานอุตสาหกรรม    โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเมือง  ที่มลพิษทางอากาศค่อนข้างสูง  เครื่องอากาศจึงเป็น  เครื่องใช้ประจำบ้าน  อาคาร  ที่จะต้องทำหน้าที่  กลั่นกรอง  ฝุ่นละออง  กลิ่น  ควันพิษในระดับหนึ่ง   อีกทั้ง  ยังมีฝุ่นละอองที่เกิดจากภายในอาคาร  ที่อยู่อาศัย  ทำให้สกปรกเร็ว  ถ้าหากไม่ล้างทำความสะอาดตามระยะเวลา   ประสิทธิภาพในการปรับอากาศก็จะลดน้อยลง    เราจึงต้องมีวิธีการตรวจสอบและสังเกตุดังนี้

1.      ถอดแผ่นกรองฝุ่น  ออกมาดู  และล้างด้วยน้ำสะอาด  ( ห้ามใช้แปรงขัด )

2.     ปิดเครื่องปรับอากาศ  แล้วรอจนพัดลมคอยล์เย็นหยุดหมุน  ใช้ไฟฉายส่องดู โบลเว่อร์พัดลม ( Fan Blower )  ว่ามีฝุ่นจับอยู่ภายใน

หรือไม่   ถ้ามีต้องทำการล้างด้วยน้ำแรงดันสูง  ( โดยช่างผู้ชำนาญ )

3.    ตรวจสอบ  ที่คอยล๋ร้อนพัดลมระบาย  ว่า สะอาดหรือมีขึ้ฝุ่นจับ  ถ้ามีต้องทำการล้างด้วยน้ำแรงดันสูง  ( โดยช่างผู้ชำนาญ )

4.    ตรวจสอบ  แรงดันกระแสไฟฟ้าขณะทำงาน  ( RLA ) และค่าแรงดันน้ำยาทำความเย็นว่าเต็มพอดี  ( P.S.I. ) ( โดยช่างผู้ชำนาญ )

5.    การดำเนินการใดๆในหัวข้อ   2 – 4  ไม่ควรทำด้วยตนเอง  ต้อง ทำโดยช่างผู้ชำนาญเท่านั้น

                  ***   ล้างแอร์  ตามกำหนดระยะเวลา   เย็นสะบาย  สุขภาพดี  ประหยัดค่าไฟ  ไม่ต้องซ่อมบ่อย  ***